Slimnieku sakraments

Ja kāds no jūsu tuviniekiem ir smagi saslimis, tad aiciniet priesteri, lai slimnieks caur slimnieku sakramentu varētu saņemt nepieciešamās Dieva žēlastības. Neatlieciet to uz vēlāku laiku, jo, esot smagi slimiem, veselības stāvoklis var neparedzēti ātri pasliktināties tā, ka saņemt sakramentus kļūst sarežģīti.

Sarunāt priesteri var pēc sv. Mises.

Par Slimnieku Sakramentu

Evaņģēlijs, kā arī apustuļa Jēkaba vēstule, rāda, kā Kristus ir rūpējies par slimajiem, pavēlot arī saviem ticīgajiem darīt tāpat. Tāpēc Baznīca, darbodamās caur saviem priesteriem, slimniekus arvien ir svaidījusi ar Sv. eļļām un savās lūgšanās novēlējusi viņus Kungam, lai viņš tos pieceļ un glābj (Sal. Jk 5, 14 - 16). Baznīca mudina arī, lai slimnieki labprāt savas ciešanas pievieno Kristus ciešanu un nāves upurim (Sal. Rom 8, 17) un tādā veidā nes labumu Dieva tautai.

Smagi slimajam ir nepieciešama īpaša Dieva žēlastība, lai dvēseles nemiera brīdī viņš nekļūtu mazdūšīgs un, kārdināšanām uznākot, nepazaudētu ticību. Tāpēc ticīgajiem, kas ir saslimuši, Kristus sniedz Slimnieku sakramentu kā īpašu aizsardzības līdzeklī. Šī sakramenta rits, kas nes Dieva žēlastību un ir tās ārējā zīme, sastāv no ceremonijām, ko izpilda Baznīcas priesteri, uzliekot slimajiem rokas, lūdzoties un svaidot slimniekus ar svētītam eļļām.Slimnieku sakraments nes Svētā Gara žēlastību, kas slimajam pavairo spēkus cīņā par dvēseles atpestīšanu, dod paļāvību uz Dievu, palīdz pārvarēt ļaunā gara kārdinājumus un mazina bailes no nāves, lai tā stiprināts slimnieks varētu ne tikai panest radušās grūtības, bet ar tām cīnīties un, ja tāda būtu Dieva griba, atgūt arī veselību. Bez tam ar šo sakramentu slimnieks saņem, ja ir nepieciešams, arī grēku piedošanu un veic kristīgās gandarīšanas darbu. Slimnieku sakramenta rits saistās ar ticīgo lūgšanu (Sal. Jk 5, 15), tamdēļ tie, kas šo sakramentu dod vai saņem, lai dara to ar dzīvu ticību. Slimniekam palīdzēs viņa un Baznīcas ticība, kas skar gan Kristus nāves un augšāmcelšanās noslēpumu, no kura plūst sakramentu žēlastības, gan arī mūžīgo dzīvi, kuras nodrošinājumam sakramenti ir iestādīti.

Kas var saņemt slimnieku sakramentu?

Apustuļa Jēkaba vēstulē teikts, ka ar Sv. eļļām ir jāsvaida slimnieki, lai viņus pieceltu un glābtu. Tātad ir jāpanāk, lai Slimnieku sakramentu saņemtu tie ticīgie, kam slimība vai vecums nopietni apdraud veselību. Šai gadījumā, izšķirot jautājumu, vai slimība ir nopietna, pietiek, ja priesteris, atmetot jebkādu svārstīšanos, vadās pēc paša prātīgiem apsvērumiem, protams, ņemot vērā arī ārsta atzinumus, ja tādi ir. Šo sakramentu var atkārtot, ja slimnieks pēc tā saņemšanas bija atveseļojies un ir atkal saslimis. To var otrreiz saņemt arī tad, ja kādu laiku turpinās tā pati slimība un slimnieka stāvoklis ir pasliktinājies. Slimnieku sakramentu var saņemt arī pirms ķirurģiskās operācijas, ja tās iemesls ir bīstama slimība. Vecie cilvēki, kurieni spēki ir stipri izsīkuši, var saņemt šo sakramentu, ja arī bīstamas slimības tiem nebūtu. Bērni var saņemt Slimnieku sakramentu tai vecumā, kad viņi jau saprot un kad Šis sakraments tiem var būt derīgs. Ticīgiem ir pašiem jālūdz Slimnieku sakramentu, kad ir pienācis laiks, un lai viņi to pieņem ar pilnu ticību un dievbijību, nepakļaujoties sliktajam ieradumam atlikt to uz vēlāku laiku. Slimniekiem, kas ir zaudējuši samaņu vai prāta spējas, var dot šo sakramentu, ja pamatoti var pieņemt, ka, būdami pie apziņas, viņi ka ticīgie būtu vēlējušies to saņemt. Ja priesteris ir aicināts pie slimnieka, kuru atrod jau mirušu, viņš lūdzas, lai Dievs piedod aizgājējam grēkus un lai žēlsirdīgi pieņem viņu savā valstībā. Slimnieku sakraments šai gadījumā netiek dots. Bet ja ir šaubas, vai slimnieks patiesi ir jau miris, atļauts šo sakramentu dot nosacīti.

Sakramenta svinēšanas kārtība:

  1. Slimnieka un viņa istabas svētīšana;
  2. Sv. Rakstu lasīšana;
  3. Ticības apliecinājums;
  4. Invokāciju lūgšana;
  5. Grēku nožēla (Es atzīstos);
  6. Grēksūdze un atlaidu piešķiršana;
  7. Slimnieku sakraments jeb svaidīšana ar sv. eļļām;
  8. Svētā Komūnija (Viatiks);
  9. Beidzamā svētība.

Būtiskā sakramenta sniegšanas daļa ir lūgšana, ar kuru priesteris piešķir sakramentu, vienlaicīgi ar Sv. eļļām smērējot slimnieka pieri un rokas: "Savā lielajā žēlsirdībā lai Kungs Dievs tev palīdz, dāvājot ar šo svēto svaidīšanu Svētā Gara žēlastību, un tevi, atbrīvotu no grēkiem, lai žēlīgi glābj un pieceļ". Visi atbild: "Amen". Šī lūgšana var būt arī latīņu valodā.

Baznīca atgādina gan priesteriem, gan visiem ticīgajiem arī vispārējo tuvākmīlestības pienākumu attiecībā pret slimajiem, viņus apmeklējot, palīdzot tiem viņu vajadzībās, it īpaši, lai viņi būtu sagatavoti svēto sakramentu pieņemšanai, kā arī slimības grūtību paciešanai vienotībā ar Kristu.

Draudzes paziņojumi

Svētdienas skola

Dievkalpojumiem no Jelgavas katedrāles var sekot līdzi tiešsaistē:

facebook.com/JelgavasKatedrale
youtube.com/JelgavasKatedrale
ej.uz/JelgavasKatedrale

Tiešraides darba dienās notiek 7:30 un 18:00.

Visiem, kas var apmeklēt baznīcu, svētdienas dievkalpojumā ir jāpiedalās klātienē.

Radio Marija Latvija (FM 97,3)

Tiešraides no Jelgavas katedrāles Radio Marija:

  • septembrī plkst. 18:00 - 2., 9., 16., 23., 30. datumā