Bērniņa Jēzus māsas karmelītes

Jelgavā sākot ar 2006. gada 26.augusta kalpo Bērniņa Jēzus māsas karmelītes. Šobrīd Jelgavā darbojas m. Tabita, m. Elija un m. Regīna.

Kontaktinformācija: 29871737

Māsas veido kopienu – mazu šūniņu Baznīcas lielajā organismā. Te ir debesis un zeme. Kontemplācija un darbīgās mīlestības kalpojums. Kongregācijā jāvienojas abiem. Apustulātam jāizriet no lūgšanas un vienlaikus uz to jāved.

Kongregācijas mērķis

Kongregācijas vispārējais mērķis – Dieva gods un savu locekļu svētdarīšana ar trīs solījumu – šķīstības, nabadzības un paklausības praksi, kā arī Konstitūcijas, kura veidota Karmela Ordeņa Regulas garā, ievērošanu. Īpašais mērķis – tuvākmīlestība un tuvāko svētdarīšana, ejot garīgās bērnības ceļu.

Saskaņā ar kongregācijas mērķi un garu māsas var:

  • uzturēt un vadīt mājas nabadzīgu un vecāku pamestu bērnu vai bāreņu audzināšanai;
  • katehizēt skolās un draudzēs;
  • saskaņā ar kongregācijas konstitūciju palīdzēt pastorālajā darbā;
  • vadīt rekolekciju mājas;
  • strādāt misiju zemēs.

Māsas, būdamas dedzīgas par dvēseļu pestīšanu, sekojot mūsu svēto – Mātes Terēzes no Jēzus un Terēzes no Bērniņa Jēzus piemēram, cenšas savas lūgšanas, gandari un kopienas dzīves pienākumus upurēt Dievam, lai aizvien pieaugtu priesteru un misionāru aicinājuma svētums.

Kongregācijas tērps un ģerbonis

Bērniņa Jēzus karmelītes tērps – brūns, garš habits apjozts ar brūnu jostu, kurai kreisajā pusē piestiprināts Rožukronis; uz habita brūns skapulārs, zem tā – profesijas krucifikss. Uz galvas balta aube un melns plīvurs. Bez tā – balts apmetnis liturģisko svētku laikā un brūns, izejot no mājām.

Sava ģerboņa centrā Kongregācijas ievietojusi Bērniņa Jēzus tēlu, kurš labo roku pacēlis svētībai, bet kreisajā tur karalisko ābolu. Ģērboni apņem svētās Terēzes no Bērniņa Jēzus vārdi: „Manas debesis būs darīt labu virs zemes”.

Ģērboņa interpretācija: Bērniņš Jēzus ir Kongregācijas galvenais aizbildnis, tādēļ viņš ir centrā, uz krusta fona. Šim izkārtojumam ir jāatgādina māsām, ka viņām ir jāseko Jēzum no Viņa piedzimšanas līdz nāvei.

Ģērboņa vidusdaļa simbolizē Karmela kalnu. Zvaigzne uz tā – Mariju. Zvaigzne no labās puses – pravieša Elija simbols, no kreisās – svētās Terēzes no Bērniņa Jēzus, Kongregācijas īpašās aizbildnes, simbols.

Kongregācijas vēsture

Karmela ordenis Baznīcai devis daudz svēto. Vairāku gadsimtu garumā ordenī bija tikai divi atzari – vīriešu un sieviešu kontemplatīvie jeb klauzūras. Pēc I Pasaules kara par atjaunotās baskāju karmelītu Polijas Provinces vadītāju kļuva tēvs Anzelms no svētā Andžeja Korsini (M. J. Gondeks 1884 – 1969). Viņš bija studējis Romā, pabijis vairākās Eiropas valstīs, tur sastapies ar apustuliskajām kongregācijām, kuras dzīvoja un kalpoja Baznīcā Karmela ordeņa garā.

Tēvs Anzelms redzēja, ka arī Polijā ir nepieciešamība pēc kongregācijas, kura dzīvotu Karmela ordeņa garā un kalpotu apustuliski ārpus klostera klauzūras. Laiks pēc I Pasaules kara Eiropā bija materiālās, garīgās un morālās krīzes laiks. Valdīja bezdarbs, trūka iztikas līdzekļu. Daudz ļaužu devās no laukiem uz pilsētām, meklējot darbu, pajumti un skolu. Baznīca bija zināma izaicinājuma priekšā, kā garīgi aprūpēt šos visnabadzīgākos.

Pie tēva Anzelma griežas Labdarības biedrības direktors priesteris Francisks Račinskis, lūdzot uz Sosnovcu atsūtīt karmelītes, kuras darbotos šīs pilsētas nabadzīgo vidū. Šo priestera lūgumu atbalstīja arī bīskaps Vladislavs Kriņickis – tolaik klosteru apustuliskais vizitētājs Polijā. Tēva Anzelma atbilde uz šo lūgumu bija Bērniņa Jēzus māsu karmelīšu kongregācijas dibināšana. Dieva Apredzība atrada ceļu un veidu, kā realizēt Dieva darbu, kas ir mūsu kongregācija.

Par pirmo priekšnieci un Kongregācijas Māti tēvs Anzelms izvēlējās māsu Janīnu Kieročinsku (1885 – 1946), kura bija Karmela trešā ordeņa terciāre, tēva Anzelma garīgais bērns. Kongregācijā viņa saņēma vārdu – m. Terēze no sv. Jāzepa.

1921.gada 31.decembrī Krakovā baskāju karmelītu klosterī māsas saņem habitus un dodas uz Sosnovcu, kur apmetas uz dzīvi un uzsāk darbu deviņos Labdarības biedrības punktos.

Šobrīd Kongregācijā ir ap 500 māsu. Varam droši Kongregāciju saukt par starptautisku. Mūsu vidū ir māsas no Polijas, Čehijas, Slovākijas, Baltkrievijas, Latvijas, Ukrainas, Francijas, Burundijas, Ruandas, Zairas, Kamerūnas.