Litānija Vissvētajai Jēzus Sirdij

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs, Debesu Tēvs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, ...
Dievs Svētais Gars, ...
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, ...
Jēzus Sirds mūžīgā Tēva Dēlā, ...
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā, ...
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā, ...
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte, ...
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca, ...
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis, ...
Jēzus Sirds, Dieva nams un Debesu vārti, ...
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs, ...
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums, ...
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā, ...
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme, ...
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā, ...
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja, ...
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi, ...
Jēzus Sirds, kurā mājo visa dievišķības pilnība, ...
Jēzus Sirds, kas Tēvam ļoti labpatika, ...
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam saņēmuši, ...
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās, ...
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā, ...
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc, ...
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots, ...
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem, ...
Jēzus Sirds, nievām piepildītā, ...
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā, ...
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei, ...
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā, ...
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots, ...
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās, ...
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana, ...
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem, ...
Jēzus Sirds, pestīšana tiem, kas cer uz Tevi, ...
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī, ...
Jēzus Sirds, visu svēto laimība, ...

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
saudzē mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
apžēlojies par mums!

Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi,
veido mūsu sirdi pēc savas Sirds!

Lūgsimies!
Visvarenais, mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko tā Tev sniedz grēcinieku vārdā! Un visiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāvā piedošanu Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.

Veltīšanās Vissvētajai Jēzus Sirdij

Cilvēces veltīšana Vissvētajai Jēzus Sirdij

Vismīļais Jēzu, cilvēces Pestītāj, raugies uz mums, kas dziļā pazemībā esam nome­tušies ceļos Tava altāra priekšā (vai: Tavā priekšā). Tavi mēs esam un Tavi gribam palikt. Bet, lai būtu arvien ciešāk saistīti ar Tevi, mēs katrs šodien sevi veltījam Tavai Vissvētajai Sirdij.

Daudzi Tevi diemžēl nekad nav pazinuši, daudzi ir Tavus baušļus panicinājuši un Tevi atstūmuši. Apžēlojies par viņiem visiem, vislabais Jēzu, un velc visus pie savas Vissvētās Sirds!

Kungs, esi Karalis ne tikai tiem ticīgajiem, kas nekad nav no Tevis atkāpušies, bet arī pazudušajiem dēliem, kas Tevi ir atstājuši. Liec, lai viņi drīz atgrieztos tēva mājās, lai neaizietu bojā no posta un bada!

Esi Karalis arī tiem, kas ar maldu mācībām vai šķelšanos ir no Tevis šķirti; sauc viņus atpakaļ drošajā patiesības ostā un ticības vienībā, lai drīzumā būtu viens ganāmpulks un viens Gans. Dāvā, Kungs, savai Baznīcai drošu brīvību un labklājību, dod visām tautām kārtību un mieru. Liec, lai no vienas pasaules malas līdz otrai skanētu viens un tas pats sauciens: “Slava dievišķajai Sirdij, caur kuru mums nākusi pestīšana! Slava tai un gods mūžīgi!” Amen.

Gandarīšanas lūgšana Vissvētajai Jēzus Sirdij

Žēlsirdīgais Jēzu, kura bezgalīgā mīlestība uz mums, cilvēkiem, tiek atmaksāta ar tik lielu vienaldzību, nolaidību, nicināšanu un nepateicību, mēs krītam ceļos Tava altāra priekšā (vai: Tavā priekšā), lai ar dievbijību gandarītu par cilvēku vienaldzību un to negodu, ko viņi nodara Tavai mīlestības pilnajai Sirdij.

Tomēr zinot, ka arī mēs paši esam bijuši Tev neuzticīgi, karstas nožēlas sāpju pārņemti, lūdzam Tavu žēlsirdību vispirms mums pašiem. Mēs esam gatavi labprāt gandarīt ne tikai par saviem grēkiem, bet arī par to grēkiem, kas ir tālu nomaldījušies no pestīšanas ceļa, kas, neticībā nocietinājušies, negrib sekot Tev kā savam Ganam un Vadonim vai arī ir lauzuši savus Kristības solījumus un atsakās nest Tavas bauslības vieglo jūgu.

Mēs stingri apsolāmies gandarīt par visiem šiem nožēlojamajiem pārkāpumiem, bet īpaši mēs gribam labot visu negodīgo un netikumīgo dzīvesveidā un apģērbā, ar ko tiek samaitātas tik daudzas nevainīgas dvēseles; mēs gribam gandarīt par svētdienu un svētku dienu nesvinēšanu, par riebīgajiem lāstiem pret Tevi un Taviem svētajiem, par Tava Vikāra – mūsu pāvesta – un priesteru kārtas zaimošanu, par Tavas dievišķās Mīlestības sakramenta apgānīšanu ar nolaidību vai apkaunojošām svēt­zādzībām un visbeidzot par to tautu pārkā­pumiem, kuras atklāti pretojas Tavas Baznīcas likumiem un mācībai. Lai kaut mazliet vērstu par labu Tava dievišķā goda aizskaršanu, mēs kopā ar Tavu jaunavīgo Māti, ar visiem svē­tajiem un visiem dievbijīgajiem ticīgajiem upurējam Tev gandarījumu, kuru Tu pats pie krusta sniedzi savam Tēvam un kuru Tu ik dienas atjauno uz Baznīcas altāriem.

Tavas žēlastības stiprināti, mēs Tev cieši apsolām ar dziļu ticību un dzīves šķīstību, ievērojot Evaņģēlija bauslību un it īpaši pildot mīlestības likumu, cik vien tas ir mūsu spēkos, novērst ļaunumu, kuru mēs vai citi esam izdarījuši, atstādami novārtā Tavu lielo mīlestību.

No visa spēka mēs gribam turpmāk novērst no Tevis jebkādus apvainojumus un pamudināt pēc iespējas vairāk cilvēku sekot Tev.

Mēs Tevi lūdzam, Vislabais Jēzu, aizbildinot par mums Vissvētākajai Jaunavai Marijai, – pieņem žēlsirdīgi šo mūsu labprātīgo gandarījumu un ar savu žēlastību dari mūs līdz nāvei uzticīgus dievbijīgā kalpošanā Tev, lai, šai dzīvei noslēdzoties, mēs visi sasniegtu īsto Tēviju, kur Tu kopā ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo un valdi mūžīgi mūžos. Amen.

Privāta sevis veltīšana Vissvētajai Jēzus Sirdij

(Svētā Margarita Marija Alakoka)

Es veltīju mūsu Kunga Jēzus Kristus Vissvētajai Sirdij sevi visu – savu personu, dzīvību, darbus, savas sāpes un ciešanas –, lai turpmāk es nekalpotu nekam citam kā vien tam, lai godinātu, mīlētu un pielūgtu Tevi, Vissvētā Jēzus Sirds. Tāda ir mana negrozāmā vēlēšanās – visā piederēt Tev un visu darīt aiz mīlestības pret Tevi, no visas sirds atsakoties no tā, kas varētu būt Tev nepatīkams.

Tādēļ es vēlos dāvāt savu mīlestību Tev, Vissvētā Sirds, kas esi manas dzīvības sargātāja, manas pestīšanas garants, zāles pret manu trauslumu un nepastāvību, visu manu kļūdu labotāja un mans drošais patvērums nāves stundā.

Labestības pilnā Sirds, samierini mani ar Dievu Tēvu, novērs no manis Viņa taisnīgās dusmas!

Mīlestības pilnā Sirds, visā es paļaujos uz Tevi, jo mans ļaunums un vājības liek man no visa bīties, bet Tava žēlastība ļauj uz visu cerēt!

Sadedzini visu, kas Tev manī nepatīkams, visu, kas pretojas Tev! Lai Tava skaidrā mīlestība atstāj manā sirdī tik spēcīgu nospiedumu, ka nekad es nespētu Tevi aizmirst vai šķirties no Tevis.

Dievišķā Sirds, Tavas bezgalīgās žēlsirdības dēļ es lūdzu, lai mans vārds būtu ierakstīts Tevī, jo es vēlos, lai visa mana laime un viss mans gods būtu dzīvot un mirt pilnīgā padevībā Tavai mīlestībai. Amen.