Litānija Vissvētajai Jēzus Sirdij

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs, Debesu Tēvs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, ...
Dievs Svētais Gars, ...
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, ...
Jēzus Sirds mūžīgā Tēva Dēlā, ...
Jēzus Sirds, Jaunavas Mātes miesās Svētā Gara veidotā, ...
Jēzus Sirds, ar Dieva Vārdu būtībā vienotā, ...
Jēzus Sirds, bezgalīgā majestāte, ...
Jēzus Sirds, svētā Dieva baznīca, ...
Jēzus Sirds, Visaugstākā miteklis, ...
Jēzus Sirds, Dieva nams un Debesu vārti, ...
Jēzus Sirds, degošais mīlestības ugunskurs, ...
Jēzus Sirds, taisnības un mīlestības patvērums, ...
Jēzus Sirds, labuma un mīlestības pilnā, ...
Jēzus Sirds, visu tikumu dzelme, ...
Jēzus Sirds, katras slavas viscienīgā, ...
Jēzus Sirds, visu siržu valdniece un vienotāja, ...
Jēzus Sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dārgumi, ...
Jēzus Sirds, kurā mājo visa dievišķības pilnība, ...
Jēzus Sirds, kas Tēvam ļoti labpatika, ...
Jēzus Sirds, no kuras pilnības mēs visi esam saņēmuši, ...
Jēzus Sirds, mūžīgo pakalnu ilgošanās, ...
Jēzus Sirds, pacietīgā un žēlsirdības pilnā, ...
Jēzus Sirds, bagātā visiem, kas Tevi piesauc, ...
Jēzus Sirds, dzīvības un svētuma avots, ...
Jēzus Sirds, gandarījums par mūsu grēkiem, ...
Jēzus Sirds, nievām piepildītā, ...
Jēzus Sirds, mūsu grēku dēļ satriektā, ...
Jēzus Sirds, paklausīgā līdz nāvei, ...
Jēzus Sirds, ar šķēpu pārdurtā, ...
Jēzus Sirds, visa iepriecinājuma avots, ...
Jēzus Sirds, mūsu dzīvība un augšāmcelšanās, ...
Jēzus Sirds, mūsu miers un izlīgšana, ...
Jēzus Sirds, asiņainais upuris par grēkiem, ...
Jēzus Sirds, pestīšana tiem, kas cer uz Tevi, ...
Jēzus Sirds, cerība mirstošiem Tevī, ...
Jēzus Sirds, visu svēto laimība, ...

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
saudzē mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
apžēlojies par mums!

Jēzu, lēnprātīgais un pazemīgu Sirdi,
veido mūsu sirdi pēc savas Sirds!

Lūgsimies!
Visvarenais, mūžīgais Dievs, raugies uz sava visumīļā Dēla Sirdi un uz to slavu un gandarīšanu, ko tā Tev sniedz grēcinieku vārdā! Un visiem, kas lūdz Tavu žēlsirdību, dāvā piedošanu Tava Dēla Jēzus Kristus vārdā, kas ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda mūžu mūžos. Amen.

Lasīt tālāk ...

Litānija Vissvētākās Jaunavas Marijas godam

Kyrie, eleison!
Christe, eleison!
Kyrie, eleison!
Kristu, klausi mūs!
Kristu, uzklausi mūs!

Dievs, Debesu Tēvs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, ...
Dievs Svētais Gars, ...
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, ...

Svētā Marija, lūdz par mums!
Svētā Dieva Dzemdētāja, ...
Svētā jaunavu Jaunava, ...
Kristus Māte, ...
Baznīcas Māte, ...
Dieva žēlastības Māte, ...
Visskaidrākā Māte, ...
Visšķīstākā Māte, ...
Neaizskartā Māte, ...
Nevainīgā Māte, ...
Vismīļākā Māte, ...
Brīnišķā Māte, ...
Laba padoma Māte, ...
Radītāja Māte, ...
Pestītāja Māte, ...
Visgudrākā Jaunava, ...
Godināmā Jaunava, ...
Slavējamā Jaunava, ...
Spēcīgā Jaunava, ...
Labsirdīgā Jaunava, ...
Uzticīgā Jaunava, ...
Taisnības spogulis, ...
Gudrības sēdeklis, ...
Mūsu līksmības cēlonis, ...
Garīgais trauks, ...
Godājamais trauks, ...
Izcilais dievkalpošanas trauks, ...
Mistiskā roze, ...
Dāvida tornis, ...
Ziloņkaula tornis, ...
Zelta nams, ...
Derības šķirsts, ...
Debesu vārti, ...
Rīta auseklis, ...
Slimnieku veselība, ...
Grēcinieku patvērums, ...
Noskumušo iepriecinātāja, ...
Kristīgo palīdzība, ...
Eņģeļu Karaliene, ...
Patriarhu Karaliene, ...
Praviešu Karaliene, ...
Apustuļu Karaliene, ...
Mocekļu Karaliene, ...
Apliecinātāju Karaliene, ...
Jaunavu Karaliene, ...
Visu svēto Karaliene, ...
Bez iedzimtās vainas ieņemtā Karaliene, ...
Debesīs uzņemtā Karaliene, ...
Ģimeņu Karaliene, ...
Svētā Rožukroņa Karaliene, ...
Miera Karaliene, ...
Māras zemes Karaliene, ...

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
saudzē mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
uzklausi mūs, Kungs!

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,
apžēlojies par mums!

Tavā patvērumā steidzamies, svētā Dieva Dzemdētāja, nenicini mūsu lūgšanas mūsu vajadzībās, bet izglāb mūs vienmēr no visām briesmām. Tu, godināmā un svētā Jaunava, mūsu Valdniece, mūsu Vidutāja, mūsu Aizbildinātāja! Izlīdzini mūs ar savu Dēlu, novēli mūs savam Dēlam, stādi mūs savam Dēlam priekšā.

Lūdz par mums, svētā Dieva Dzemdētāja!
Lai mēs Kristus solījumu cienīgi topam!

Lasīt tālāk ...